محل بنر تبلیغاتی شما

دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان

۱- دین و زندگی ۱ ۶- علوم زیستی
۲- ریاضی ۱ ۷- ادبیات فارسی ۱
۳- فیزیک ۱ ۸- زبان فارسی ۱
۴- شیمی ۱ ۹- عربی ۱
۵- زبان انگلیسی ۱ ۱۰- مطالعات اجتماعی

جهت دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

 

نمونه سوالات دین و زندگی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه۲ دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
۶ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات ریاضی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۳ دی ماه ۷۴ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۴ دی ماه ۷۵ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۷۷ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۷۹ کشوری دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۸ اسفند ماه ۷۹ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۰ کشوری دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۴ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد شهید نجفی دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام نمونه۱ دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام نمونه۲ دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات فیزیک ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ مجموعه فرمولهای فیزیک ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۶ دبیرستان صمصامی نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۲ کشوری دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات شیمی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۴ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ پرسشهای فصل ۱ و ۲ دریافت نمونه سوال
۷ سوالات کلیه فصلها با فرمت ورد مناسب برای دبیران شیمی دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۸۴ دبیرستان آزادگان دریافت نمونه سوال
۳ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ۸۵ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۸۵ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۵ کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ۸۵ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ۸۵ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۹ شهریور ۸۵ کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات علوم زیستی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ سوالات طبقه بندی شده تمام فصلها با جواب دریافت نمونه سوال
۲ سوالات طبقه‌بندی شده فصل ۱ تا ۵ دریافت نمونه سوال
۳ خلاصه فصل ۸ علوم زیستی دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۵ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ۸۵ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ماه ۸۵ کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
۹ شهریور ماه ۸۵ کشوری ، غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک گروه ۱ دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک گروه ۲ دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ خرداد ماه ۷۹ کشوری صبح دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۷۹ کشوری بعد از ظهر دریافت نمونه سوال
۳ شهریور ماه ۷۹ کشوری دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۲ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۲ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۶ شهریور ماه ۸۲ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۴ کشوری غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات زبان فارسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۳ شهریور ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۱ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۱ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۶ شهریور ماه ۸۱ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ماه ۸۳ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ماه ۸۳ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۹ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۶ شهریور ماه ۸۷ کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
۱۷ شهریور ماه ۸۷ کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
۱۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات عربی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ماه ۸۱ امارات دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ۸۴ کشوری گروه ۱ با جواب دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ۸۴ کشوری گروه ۲ با جواب دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
sub felesh red دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات مطالعات اجتماعی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۳ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال

 

ادامه مطلب

 http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/03/slimlift12.jpg

آیا از فرم بد لباس در بدنتان در عذاب هستید ؟

آیا شما شکم دارید و می خواهید که دیده نشود ؟

نمی توانید کت شلوار و لباس های مجلسی بپوشید ؟

آیا نمی تواند لباس های شیک و به روز بپوشید ؟

همه مشکلات شما با تی شرت لاغری slimen lift mens حل می شود

برای دیدن عکسها و خواندن توضیحات کامل کلیک کنید

===================

http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/03/uc_504.jpg

کرم موبر دائمی باله آ Sundepil اصل

بدون احساس حتی کوچکترین درد از شر موهای زائد خلاص شوید

با این محصول پوستی صاف ، بدون مو ، شاداب و جذاب داشته باشید

قیمت فقط : 8,000 تومان

توضیحات و عكس های بیشتر‌‌‍ [كلیك كنید]

http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2012/12/49563814121877465661.gif

======================

ست کامل موکن میکروتاچ مکس MicroTouch Max

ست کامل موکن میکروتاچ مکس MicroTouch Max اصل

ما این محصول را هم برای آقایان و هم برای بانوان پیشنهاد میکنیم

با میکروتاچ مکس برای اصلاح خود دیگر نیازی به تیغ و ... نخواهید داشت

نمونه اصل و اورجینال با بسته بندی پلمپ شده و مناسب برای هدیه ارائه می گردد

قیمت فقط : 23,000 تومان

توضيحات و عكس هاي بيشتر‌‌‍ [كليك كنيد]

خرید
===============================
http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/3.jpg

خـرید پستی >> قیمت فقـط : 38.000 تـومان

http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/pay.jpg    http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/pay1.jpg

===============================
http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/4.jpg

خـرید پستی >> قیمت فقـط : 45.000 تـومان

http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/pay.jpg    http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/pay1.jpg

===============================
http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/5.jpg

خـرید پستی >> قیمت فقـط : 79.000 تـومان

http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/pay.jpg    http://www.akhmo.ir/wp-content/uploads/2013/12/pay1.jpg

icon برچسب ها:مجتبی ضمیری گفته است:
تاریخ: 16 May 2013

بیشتر نمنه سوالات مقطع دبیرستان رو سایت باشه… ممنون

مجتبی ضمیری گفته است:
تاریخ: 16 May 2013

بیشتر نمونه سوالات مقطع دبیرستان رو سایت باشه… ممنون

فضولی؟؟؟؟؟؟ گفته است:
تاریخ: 01 Jan 2014

خواهشن نمونه سوال دبیرستان در سایت باشه *ok??????

مهدی گفته است:
تاریخ: 03 Jan 2014

ye kam soalatetoono afzayesh bedin mamnoon

تاریخ: 16 May 2014

من هرکار میکنم نمیتونم سوالاتونو دانلود کنم فردا هم امتحان ترم دارم و نیاز دارم که نمونه سوال دانلود کنم.میشه لطفا بگین چه جوری میشه سوالاتونو دانلود کرد؟؟؟؟؟؟؟؟

سعید سعادت گفته است:
تاریخ: 16 May 2014

منم مثل خانوم یا آقای منگل احمق!!!!!نمیتونم سوالاتونو دانلود کنم و فردا هم امتحان دارم.میشه یه راهی بهم نشون بدین؟!

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: