محل بنر تبلیغاتی شما

دانلود نمونه سوالات اول دبیرستان

۱- دین و زندگی ۱ ۶- علوم زیستی
۲- ریاضی ۱ ۷- ادبیات فارسی ۱
۳- فیزیک ۱ ۸- زبان فارسی ۱
۴- شیمی ۱ ۹- عربی ۱
۵- زبان انگلیسی ۱ ۱۰- مطالعات اجتماعی

جهت دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

 

نمونه سوالات دین و زندگی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه۲ دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
۶ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۳ دی ماه ۷۴ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۴ دی ماه ۷۵ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۷۷ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۷۹ کشوری دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۸ اسفند ماه ۷۹ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۰ کشوری دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۴ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد شهید نجفی دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام نمونه۱ دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام نمونه۲ دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیک ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ مجموعه فرمولهای فیزیک ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۶ دبیرستان صمصامی نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۲ کشوری دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات شیمی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۴ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ پرسشهای فصل ۱ و ۲ دریافت نمونه سوال
۷ سوالات کلیه فصلها با فرمت ورد مناسب برای دبیران شیمی دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۸۴ دبیرستان آزادگان دریافت نمونه سوال
۳ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ۸۵ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۸۵ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۵ کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ۸۵ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ۸۵ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۹ شهریور ۸۵ کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات علوم زیستی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ سوالات طبقه بندی شده تمام فصلها با جواب دریافت نمونه سوال
۲ سوالات طبقه‌بندی شده فصل ۱ تا ۵ دریافت نمونه سوال
۳ خلاصه فصل ۸ علوم زیستی دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۵ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ۸۵ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ماه ۸۵ کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
۹ شهریور ماه ۸۵ کشوری ، غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک گروه ۱ دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک گروه ۲ دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ خرداد ماه ۷۹ کشوری صبح دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۷۹ کشوری بعد از ظهر دریافت نمونه سوال
۳ شهریور ماه ۷۹ کشوری دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۲ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۲ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۶ شهریور ماه ۸۲ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۴ کشوری غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۳ شهریور ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۱ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۱ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۶ شهریور ماه ۸۱ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ماه ۸۳ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ماه ۸۳ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۹ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۶ شهریور ماه ۸۷ کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
۱۷ شهریور ماه ۸۷ کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
۱۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ماه ۸۱ امارات دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۴ کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ۸۴ کشوری گروه ۱ با جواب دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ۸۴ کشوری گروه ۲ با جواب دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۳ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۰ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال

 

ادامه مطلب

فروش ویژه مودم سیار دارای وای فای - 3G Modem WIFIمودم سیار دارای وای فای. دیگر در اتومبیل هم اینترنت پر سرعت دارید. تنها کافیست سیم کارت خود را داخل مودم قرار دهید و مودم را در هر جایی که پورت USB دارد مانند ظبط اتومبیل، تلویزیون، کامپیوتر، لپ تاپ یا ... وصل کنید و از اینترنت پر سرعت سیم کارت خود توسط WIFI استفاده کنید. با 6 ماه گارانتی تعویض.

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 145000 تومان

فروش ویژه دوربین مینی نانو - Nano Mini Cameraدوربین مینی نانو کوچک ترین و سبک ترین دوربین دنیا تنها با 14 گرم وزن. با قابلیتهای باور نکردنی و بسیار ... فیلمبرداری، عکاسی، ضبط صدا، فیلمبرداری خودکار (تشخیص حرکت) و وبکم. برای اولین بار در ایران ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 99000 تومان

فروش ویژه پایه عکاسی مونوپادپایه عکاسی مونوپاد، لذت عکاسی در زوایای غیر عادی. با موبایلتان از راه دور عکس سلفی بگیرید. نگه دارنده انواع موبایل و دوربین دیجیتال برای عکاسی یا فیلم برداری ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 36000 تومان

فروش ویژه تی شرت لاغری مردانه (Slim'N Lift)آيا از فرم بد لباس در بدنتان در عذاب هستيد ؟ آیا نمي توانيد کت شلوار و لباس هاي مجلسي بپوشيد ؟ همه مشکلات شما با تي شرت لاغري حل مي شود. يک راه حل آسان و سريع فقط در عرض چند ثانيه ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 35000 تومان

icon برچسب ها:مجتبی ضمیری گفته است:
تاریخ: 16 May 2013

بیشتر نمنه سوالات مقطع دبیرستان رو سایت باشه… ممنون

مجتبی ضمیری گفته است:
تاریخ: 16 May 2013

بیشتر نمونه سوالات مقطع دبیرستان رو سایت باشه… ممنون

فضولی؟؟؟؟؟؟ گفته است:
تاریخ: 01 Jan 2014

خواهشن نمونه سوال دبیرستان در سایت باشه *ok??????

مهدی گفته است:
تاریخ: 03 Jan 2014

ye kam soalatetoono afzayesh bedin mamnoon

تاریخ: 16 May 2014

من هرکار میکنم نمیتونم سوالاتونو دانلود کنم فردا هم امتحان ترم دارم و نیاز دارم که نمونه سوال دانلود کنم.میشه لطفا بگین چه جوری میشه سوالاتونو دانلود کرد؟؟؟؟؟؟؟؟

سعید سعادت گفته است:
تاریخ: 16 May 2014

منم مثل خانوم یا آقای منگل احمق!!!!!نمیتونم سوالاتونو دانلود کنم و فردا هم امتحان دارم.میشه یه راهی بهم نشون بدین؟!

ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: