محل بنر تبلیغاتی شما

نمونه سوالات تستی قیام و انقلاب مهدی عج

نمونه سوالات قیام و انقلاب مهدی با پاسخ

با تشکراز:بهنام پیروی قله زو

نمونه سوالات تستی آزمون تفکر احیای اسلام

نمونه سوالات تستی آزمون قیام و انقلاب مهدی (عج)

 

=============

سری اول

     
ردیف سوالات آزمون
۱ کدام گزینه، دیدگاه ابزارگرایان،  در نظریه ی تسلسل منطقی تاريخ  است؟
این امکان وجود دارد که برخی از جوامع، در برخی از حلقه ها ی تاریخی متوقف شوند .
هریک از حلقات تاریخی، تحت تأثیر شرایط اجتماعی، قابل جابجا شدن هستند.
هر حلقه از حلقات تاريخ، جای مخصوص به خود دارد، و قابل‏ پيش و پس شدن نيست.
ممکن است که برخی از جوامع بدون عبور از یک حلقه ی تاریخی، وارد حلقه ی بعدی شوند
۲ آیه قرآنی ناظر بر کدام مطلب است(فَهَل یَنظُرون الا سُنَتً الاولین فَلَن تَجِدَلِسُنَتِ الله تَبدیلا)

دگرگونی در سنت الهی
تغییر ناپذیری سنتهادر هردورهای
قاعده تغییر پذیری در سرنوشت انسانها
دگرگون نبودن سنتها

۳ کدام گزینه با بینش دیالکتیکی طبیعت سازگار نیست؟
هر چیز در شرایط خاص، غیر از آن چیز است در شرایط دیگر.
یک چیز در شرایط خاص، عیناً همان چیز است در شرایط دیگر.
هر چیز در هر لحظه غیر از آن است که در لحظه ی پیش بود.
هیچ چیز در طبیعت منفرد نیست و در ارتباط با چیز دیگر است.
۴ از نظر شهید مطهری« جهاد و امر به معروف » چه ماهیتی دارند؟
طبقاتی
انسانی
 مذهبی
 فطری
۵ جامعه از کدام دیدگاه « مرکب واقعی» است؟
روانشناسی
جامعه شناسی
فلسفی
منطقی
۶ در بینش ابزاری، کدام طبقه مانع حرکت تکاملی اجتماع هستند؟
طبقه ی محروم
طبقه ی مرّفه
طبقه ی تحصیلکرده
طبقه ی تولیدکننده
۷ کدام گزینه بیان کننده ی ماهیّت واقعی حرکت تاریخ است؟
سیر تکاملی تاریخ جبری و لایتخلف است.
حرکت تاریخی هیچگاه راکد و ساکن نمی شود.
هر جامعه ای لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر است.
تاریخ در مجموع یک سیر تکاملی را طی می کند.
۸ کدام مورد از باورهای تفکّر به اصطلاح متافیزیکی نیست؟
جهان و اشياء را ساكن و جامد نیستند. 
ثبات از مختصات ماوراء الطبيعه است.
اشيا با يكديگر بی ارتباط ، از هم گسسته و غير مؤثر  هستند.
رابطه‏ اجزاء جهان با يكديگر یک رابطه ارگانيك است
۹  توجیه و بينش ديالكتيكی طبيعت بر اساس چیست ؟
طبيعت در حركت و تكاپوی دائم است
تضادها كشمكشها پايه حركتها است
هر جزء از اجزاء طبيعت تحت تأثير ساير اجزاء طبيعت است
همه موارد
۱۰ قیام هایی نظیر « شعوبیه» و « علویان » بر علیه خلفا، مؤیّد کدام مطلب است؟
نابسامانی ها همواره مولود نارسایی ایدئولوژی و مقررات موجود است
هدف از نابسامانی ها، وضع مقررات جدید است.
علّت برخی از نابسامانی ها، عدم اجرای مقررات موجود است.
هدف از ایجاد نابسامانی ها، تأمین منافع اقتصادی محرومان است.
۱۱ منظور از « نفی نفی » که در بینش ابزاری ،  مساوی با اثبات است، چیست؟
رجعت به حالت اول است.
نوعی تركيب ميان حالت اول و حالت دوم است.
تبدیل حالت اول است به ضدّ آن.
نوعی تركيب ميان حالت اول است با ضدّ آن.
۱۲ کدام برداشت از حدیث معروف«یَملاُ اللهُ بِهِ الارضَ قِسطاً و عَدلاً بَعدَ ما مُلِئَت ظُلماً و جَوراً» صحیح است؟
قیام مهدی موعود برای نجات حق از دست رفته و به صفر رسیده است.
قیام مهدی برای حمایت از مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند.
قیام مهدی زمانی صورت می گیرد که اهل حق به کلی از بین رفته باشند.
قیام مهدی زمانی صورت می گیرد که گروه اشقیا به لحاظ کمّی، تنها ساکنان زمین باشند
۱۳ سوسياليستهائی را كه ابتدا به ساكن و صرفا به اتكاء يك ايدئولوژی ، بدون توجه به جبر تاريخ و تسلسل منطقی‏ حلقات تاريخ ، می‏خواستند سوسياليسم را پايه گذاری كنند … و سوسياليسم آنها … را  ناميدند.
سوسياليستهای‏ ايده‏آليست-سوسياليستهای‏ ماتریالیستی
سوسياليستهای‏ ايده‏آليست-  افراطی گری
سوسياليستهای‏ ايده‏آليست-سوسياليسم تخيلی
سوسياليسم تخيلی- سوسياليستهای‏ ماتریالیستی
۱۴ بینش ابزاری و بینش انسانی چه رابطه ای با هم دارند؟
با یکدیگر هماهنگ هستند.
همدیگر را نفی نمی کنند.
هم جهت نیستند، ولی مکمل یکدیگر هستند.
نقطه ی مقابل هم هستند.
۱۵  ویل دورانت در تاریخ تمدّن دین و اسلام را از چه نظر از سایرادیان متمایز داشته است؟
توجه به ایثار و فداکاری
دعوت به قوّت و قدرت
دعوت به صبر و توکل
ترجیح آخرت به دنیا
۱۶  دو شيوه مختلف توجيه تكامل تاريخ  چیست ؟
 عقلی-ابزاری
فطری-انسانی
دیالکتیکی-انسانی
دیالکتیکی-ابزاری
۱۷ از نظر کتاب « تاریخ و تمدّن »، تأکید زیاد بر کدام یک از موارد زیر، ویژه ی دین اسلام است؟
عصمت و پاکدامنی
ایثار و فدارکاری
قدرت و قوّت
ایمان و اخلاص
۱۸ کدام نظر درباره ی مرگ، خودکشی را مجاز می داند؟
نظری که روح را زندانی بدن می داند.
نظری که مرگ را عدم و نیستی کامل می داند.
نظری که مرگ را انتقال به جهان دیگر می داند.
موارد الف و ب
۱۹ منظور عبارت « لکل فرعون موسی»چیست؟
هر پیامبری بر علیه مستکبری قیام کرده است.
به ازای هرظالمی، حق طلبی وجود دارد.
دشمنان ستمگران،در میان خود آنهاست.
مبارزه حق و باطل همیشگی و مداوم است.
۲۰ بر اساس ماتریالیسم تاریخی، « طبیعت  » و « وجود » تاریخ به ترتیب به چه صورت هستند؟
معنوی- دیالکتیکی
دیالکتیکی- مادی
مادی- دیالکتیکی
مادی- معنوی

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ج د ب ب ج ب د ج د ج ب ب ج د ب ج ج الف د ج

 

 

سری دوم

   
ردیف سوالات آزمون
۱ کدام گزینه شامل مصادیق مرگ اخترامی است؟
مرگی که در اثر جنایت حادث شده باشد
مرگ در اثر خودکشی و تصادفی که خود فرد مقصر است
مرگ در اثر بیماری هایی مانند حصبه،وبا، ونیز در اثر بلایای طبیعی باشد
مرگی که انسان به خاطر هدفی مقدس از آن استقبال کرده است.
۲ کدام نوع از مرگ نه افتخار آمیز است ،نه ملامت خیز، نه تأسف زیادی به همراه دارد؟
 مرگ اخترامی
مرگ طبیعی
مرگی که ناشی از جنایت است مانند(قتل)
مرگی که خود جنایت است مانند(خود کشی)
۳ منظور از تقابل کهنه و نو در تفکر ابزاری، تقابل کدام دو گروه است؟
پیران و جوانان
تحصیل کرده ها و بیسوادها
طبقه روشنفکر و تاریک اندیش
انقلابیون و محافظه کاران
۴ کدام گزینه در مورد ماهیّت تاریخ، مدّنظر قرآن نیست؟
قرآن به تاریخ به صورت اجتماعی می نگرد نه فردی.
بیان سرگذشت افراد، ناظر بر زندگی جمعی است نه زندگی فردی.
هدف از تاریخ این است که زندگی افراد مختلف برای عبرت سایر افراد طرح شود.
بر جامعه ها و اقوام، قوانین و سنت های مشخص و یکسانی حاکم است.
۵ عبور از نقطه ای به نقطه ی دیگر، بدون عبور از راههایی که آنها را به یکدیگر متّصل میکند، تعریف کدام اصطلاح فلسفی است؟
تسلسل
 فصل
طفره
دور
۶ بر اساس تفکر دیالکتیکی ، جدال درونی اشیاء تا زمانی ادامه می یابد که… :
شی ء بعد از جدال با ضد خود،به مرحله قبلی خود باز می گردد.
شی ء قسمت هایی از ضد خود را بپذیرد.
شی ء یکسره به ضد خود تبدیل شود.
شیء و ضد آن سرانجام همدیگر را خنثی کنند و تغییرات متوقف شود.
۷ جهش از بدویت به عالی ترین تمدّن اسلامی در صدر اسلام، کدام نظریه ی بینش دیالکتیکی را نفی می کند؟
دائمی بودن حرکت در جامعه و تاریخ
تسلسل منطقی حلقات تاریخ
ارتباط اجزای یک پدیده با سایر پدیده ها
حرکت آفرین بودن تضادها
۸ کدام مورد از باورهای تفکّر به اصطلاح متافیزیکی نیست؟
جهان و اشياء را ساكن و جامد نیستند. 
ثبات از مختصات ماوراء الطبيعه است.
اشيا با يكديگر بی ارتباط ، از هم گسسته و غير مؤثر  هستند.
رابطه‏ اجزاء جهان با يكديگر یک رابطه ارگانيك است
۹ درهمه ی آیات زیر به جز آیه ی گزینه ی… ،بر گسترش جهانی ایمان اسلامی و جامعه ایده آل تأکید شده است؟
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىالدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
 “وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَيَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ”
وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ
وَلِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةًوَ لا یَسْتَقْدِمُونَ
۱۰ تاریخ چه زمانی تنها از جنبه ی نظری آموزنده است، نه از جنبه ی عملی؟
ضابطه و قاعده داشته باشد.
اراده ی انسانی در آن نقشی نداشته باشد.
ضابطه و قاعده نداشته باشد ولی اراده ی انسانی در آن نقشی نداشته باشد.
ضابطه و قاعده داشته باشد ولی ارده ی انسانی نقشی نداشته باشد.
۱۱ در عبارت زیر کدام تسلسل منطقی تاریخی درست است
فئودالیسم بدون کاپیتالیسم
سوسیالیسم مارکسیسم
سوسیالیستهای ایده آلیست
هیچکدام
۱۲ قرآن کریم، کدام قوم را به دلیل نداشتن آرزوی مرگ، شایسته ی عنوان « اولیاءالله » نمی داند؟
مسیحیان
یهودیان
منافقان
مشرکان
۱۳ قبل از شهادت امام حسین(ع)، گریه کردن بر چه کسی مظهر شر کت در حماسه ی شهید بود؟
امام علی(ع)
امام حسن(ع)
حمزه بن ابیطالب
جعفربن ابیطالب
۱۴ کدام یک از کشورهای زیر بدون عبور از کاپیتالیسم به سوسیالیسم رسیده اند؟
چین
آمریکا
انگلیس
فرانسه
۱۵ این شعر مولوی، تأکیدی بر کدام نکته ی قرآنی است؟
«  دو علم افراخت اسپید و سیاه               آن یکی آدم، دگر ابلیس راه »
تقابل انسان و شیطان
نبرد همیشگی بین حق و باطل
تقابل روز و شب
تقابل هابیل و قابیل در آغاز خلقت
۱۶ در بینش ابزاری، کدام طبقه مانع حرکت تکاملی اجتماع هستند؟
طبقه ی محروم
طبقه ی مرّفه
طبقه ی تحصیلکرده
طبقه ی تولیدکننده
۱۷ مشروعيت  و قداست مبارزه مشروط به چیست ؟
حقوق فردی و يا ملی مورد تجاوز واقع شده باشد.
مبارزه بین کهنه و نو( سنت گرا، و تحول خواه) باشد.
مبارزه ماهیّت ملی – مذهبی داشته باشد.
يكی از مقدّسات‏ بشر دچار مخاطره شده باشد.
۱۸ سوسیالیست های ایده آلیست ، به کدام اصل سوسیالیستهای مارکسیستی بی توجه هستند؟
تضاد در طبیعت
حرکت در اشیا و طبیعت
سیر منطقی تسلسل تاریخی
تضاد در درون اشیا
۱۹ در کدامیک از آیه های زیر به آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت نوید داده شده است؟
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كله و لوكره المشركون
و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادی‏ الصالحون
و نريد ان نمن علی الذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين و نمكن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم‏ ما كانوا يحذرون
 قال موسی لقومه استعينوا بالله و اصبروا ، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين
۲۰ «امتناع جمع و رفع نقیضین» و « اصل جهش در طبیعت » در واقع اصولی هستند که به ترتیب در  علوم زیر مطرح می شوند:
فلسفه ومنطق –زیست شناسی
زیست شناسی –فلسفه و منطق
جامعه شناسی –فلسفه و منطق
فلسفه و منطق –جامعه شناسی

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ج ب ج ج ج ج ب ج د د د ب ج الف ب ب د ج د الف

 

سری سوم

ردیف سوالات آزمون
۱ ابزارگرایان، کسانی را که بدون توجه به تسلسل تاریخی، می خواستند «سوسیالیسم» را پایه ریزی کنند، چه نامیدند؟
سوسیالیستهای مارکسیستی
سوسیالیستهای ایده آلیست
سوسیالیستهای کاپیتالیستی
سوسیالیستهای فئودالیستی
۲ عامل اصلی حرکت تاریخ از نظر شهید مطهری چیست
فطرت انسان
فطرت تکامل جو
طرت تکامل جو و قناعت پذیر
فطرت قناعت ناپذیر انسان
۳ لغت « آخشیج » کدام اصل را نفی می کند؟
تضاد در طبیعت
حرکت در طبیعت
مثلث هگلی
مراحل سیر منطقی تاریخی
۴ حالت  ضد ضد از دیدگاه شهید مطهری با چه واژه ای بیان شده است؟
تز
سنتز
آنتی تز
همه موارد
۵ کدام یک از امور زیر تحت ضابطه کلی در نمی آیند؟
 تاریخ
طبیعت
تصادف
جامعه
۶ پیش بینی ابزارگرایان در مورد چه نوع انقلابی در انگلستان و فرانسه محقق نشد؟
انقلاب صنعتی
انقلاب فرهنگی
انقلاب کارگری
انقلاب ایدئولوژی
۷ منظور « انسان بزرگ » از نظر الهیون چیست؟
طبیعت
جهان
انسان
تاریخ
۸ <<اقتصاد زیربنای اجتماع است و سایر شئون روبنا >>  یعنی …
باید سایر شئون تغییر یابند تا اقتصاد تغییر یابد
همه شئون اجتماعی برای توجیه و تفسیر وضع اقتصادی جامعه می باشد
وقتی زیربنای جامعه در اثر تکامل ابزار تولید و بالا رفتن سطح تولید دگرگون می شود، جبراً روبناها نیز تغییر میابند
موارد ب و ج صحیح است
۹ این جمله از کیست؟
«اگر نبود که دستور عزاداری به ما رسیده است، من روز شهادت ائمه را جشن می گرفتم»
شیخ صدوق
سید بن طاووس
اسماعیل خویی
فرزدق
۱۰ انتظار بد از دیدگاه شهید مطهری انتظاری است که …؟
ویرانگر است
تعهدآور است
اسارت بخش است
موارد الف و ج
۱۱ قرآن تقابل  انسان با ایمان  و  انسان منحط ماده پرست را در کدام داستان منعکس کرده است؟
حضرت موسی(ع)
قوم لوط
حضرت یوسف(ع)
هابیل و قابیل
۱۲ در تسلسل تاریخی ابزار گرایان، گذار درکدام مرحله امکان تحقّق ندارد؟
کاپیتالیسم به سوسیالیسم
فئودالیسم به سوسیالیسم
فئودالیسم به کاپیتالیسم
الف و  ب
۱۳ کدام مورد هسته ی اصلی تفکّر دیالکتیکی در مورد طبیعت محسوب می شود؟
حرکت  و جریان دائمی اشیاء و طبیعت
وضع دیالکتیکی داشتن اندیشه
وابستگی اشیاء و تغییر متقابل آنها
تضاد در طبیعت
۱۴ شادی کردن در شهادت شهید، از کدام بینش مسیحیّت ناشی می شود؟
جامعه گرایی
فردگرایی
بینش علمی
بینش منطقی و عقلی
۱۵ دقیق ترین نظریات درباره این که‏ طبیعت عین “شدن “و “صیرورت ” است ، از ناحیه طرفداران‏ کدام ایده ابراز شده است؟
متافیزیک
ماتریالیست
سوسیالیست
دیالکتیک
۱۶ بینش فردگرایی در مسیحیّت باعث شده است که مسیحیان در شهادت شهید………….
عزاداری کنند
شادی کنند
بی تفاوت باشند
به صورت فردی عزاداری کنند
۱۷ ما هنگامی كه معلولی را با طبيعت كلی يك علت بسنجيم و آن را لازمه آن‏ طبيعت به طور كلی و عام و شامل نيابیم،  نام ……………….را بر آن می گذاریم
تضاد
تصادف
بی نظمی
تقدیر
۱۸ در بینش دیالکتیکی، حرکت از چه چیزی ناشی می شود؟
ارتباط و تعامل
کثرت و تنوع
نوآوری و تولید
تضاد و کشمکش
۱۹ «امتناع جمع و رفع نقیضین» و « اصل جهش در طبیعت » در واقع اصولی هستند که به ترتیب در  علوم زیر مطرح می شوند:
فلسفه ومنطق –زیست شناسی
زیست شناسی –فلسفه و منطق
جامعه شناسی –فلسفه و منطق
فلسفه و منطق –جامعه شناسی
۲۰ ) قائل شدن به دو نوع انتظار (سازنده- ویرانگر) معلول دو نوع برداشت از ظهور است که از دو نوع بینش درباره ی…………….ناشی میشود.
تحولات تاریخی
تحولات اقتصادی
مسائل اعتقادی
مسائل اجتماعی

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
الف د ج الف ب الف د د د ب ب د د ب ب الف ب ب الف ج

 

 

سری چهارم

ردیف سوالات آزمون
۱ اینکه « جهان در مجموع یک واحد است و رابطه ی اجزاء آن یک رابطه ارگانیک است » اولین بار توسط چه کسانی مطرح شد؟
) پیروان ماتریالیسم
زیست شناسان
جامعه شناسان
الهیون
۲ رابطه  كاپيتاليسم  و فئودالیسم و سوسیالیسم چگونه است ؟
کاپیتالیسم مبنای فئودالیسم و سوسیالیسم است
كاپيتاليسم حلقه‏ ای است‏ متوسط ميان فئوداليسم و سوسياليسم
فئودالیسم و کاپیتالیسم مقدمه سوسیالیسم است
فئودالیسم و کاپیتالیسم و سوسیالیسم رابطه ای با یکدیگر ندارند
۳ تأثیر گذاری «  انسان » و«  محیط » در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
انسان بر روی طبیعت تأثیر می گذارد
طبیعت بر روی انسان تأثیر می گذارد
انسان بر طبیعت،و طبیعت بر انسان تأثیر می گذارد
نه انسان بر طبیعت تأثیرگذار است و نه طبیعت بر انسان
۴ قرآن مفهوم مقدس « ایمان، هجرت و………………» را در بسیاری از آیات خود توأم آورده است.
 شهادت
جهاد
صبر
توکّل
۵ کدام مورد از باورهای تفکّر به اصطلاح متافیزیکی نیست؟
جهان و اشياء را ساكن و جامد نیستند. 
ثبات از مختصات ماوراء الطبيعه است.
اشيا با يكديگر بی ارتباط ، از هم گسسته و غير مؤثر  هستند.
رابطه‏ اجزاء جهان با يكديگر یک رابطه ارگانيك است
۶ حضرت علی(ع) جهادهایی را که شکل مقاومت و بی اثر کردن حملات را دارند به چه سلاحی تشبیه کرده است؟
زره
سپر
کلاه خود
شمشیر
۷ همه ی گزینه ها به جز گزینه ی …………….توصیفی از شهادت است.
آگاهانه و اختیاری است.
از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه است
در راه هدفی مقدس است.
هم شأن زندگی و حیات است.
۸ کدام یک از بینش های زیر معتقدند <<تضاد شرط لازم و دوام فيض از ناحيه باری تعالی است>>؟
مادیون
طرفداران بینش متافیزیکی
اخباریون
طرفداران بینش ابزاری
۹ در اسلام ، گریه کردن برای شهید از چه چیزی ناشی می شود؟
بینش جامعه گرایی اسلام
اوج مظلومیّت شهید
لزوم ترویج فرهنگ شهادت
هماهنگی روحی با شهید
۱۰ اسلام کدام استثنا را برای شهیدان قائل شده است؟
بدن شهید نیاز به غسل و کفن ندارد.
برای شهید نباید گریه کرد و مراسم عزاداری برپا کرد.
کفن شهید و شیوه ی دفن کردن او باید متفاوت با دیگران باشد.
نمازی که بر بدن شهید خوانده می شود با نمازی که برای دیگران خوانده می شود متفاوت است
۱۱ عبور از نقطه ای به نقطه ی دیگر، بدون عبور از راههایی که آنها را به یکدیگر متّصل میکند، تعریف کدام اصطلاح فلسفی است؟
تسلسل
 فصل
طفره
دور
۱۲ « خود » و « مسخ » به ترتیب  در کدام  نوع از حرکت انسان به سوی کمال، مفهوم پیدا می کند؟
مکانیکی-   دینامیکی
مکانیکی-     مکانیکی
دینامیکی –   مکانیکی
دینامیکی –   دینامیکی
۱۳ کدام نظر درباره ی مرگ، خودکشی را مجاز می داند؟
نظری که روح را زندانی بدن می داند.
نظری که مرگ را عدم و نیستی کامل می داند.
نظری که مرگ را انتقال به جهان دیگر می داند.
موارد الف و ب
۱۴ نزاع و درگیری از نظر هراکلیت،  چه نقشی در جامعه دارد؟
مانع تمدن ها است
عامل رکود فرهنگی است
مادر پیشرفتها است
عامل ارتقای فرهنگها است
۱۵ از نظر کتاب « تاریخ و تمدّن »، تأکید زیاد بر کدام یک از موارد زیر، ویژه ی دین اسلام است؟
عصمت و پاکدامنی
ایثار و فدارکاری
قدرت و قوّت
ایمان و اخلاص
۱۶ کدام نظریه ، در تفکر دیالکتیکی تازگی دارد؟
میان اجزاء طبیعت تضاد وجود دارد.
نه تنها میان اجزاء طبیعت جنگ و تضاد هست، در درون هر جزء نیز تضاد وجود دارد.
تضاد موجب حرکت و تغییر می شود.
تضاد باعث جنگ و کشمکش اجزاء طبیغت با یکدیگر می شود.
۱۷ قرآن کریم، کدام قوم را به دلیل نداشتن آرزوی مرگ، شایسته ی عنوان « اولیاءالله » نمی داند؟
مسیحیان
یهودیان
منافقان
مشرکان
۱۸ در مرحله ی آنتی تز چه تبدیلی روی می دهد؟
شیء به ضد
ضد به ضد
ضد به ضدضد
ترکیب اضداد با یکدیگر
۱۹ راز بقای امام حسین(ع) این است که نهضت او دو بعد……………دارد.
حماسی–عاطفی
عقلی- حماسی
عقلی- عاطفی
عقلی- مذهبی
۲۰ کدام مورد هسته ی اصلی تفکّر دیالکتیکی در مورد طبیعت محسوب می شود؟
حرکت  و جریان دائمی اشیاء و طبیعت
وضع دیالکتیکی داشتن اندیشه
وابستگی اشیاء و تغییر متقابل آنها
تضاد در طبیعت

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
د ب ج ب ج ب د ب الف الف ج د الف ج ج ب ب ج ج ب

 

سری پنجم

ردیف سوالات آزمون
۱ <<اقتصاد زیربنای اجتماع است و سایر شئون روبنا >>  یعنی …
باید سایر شئون تغییر یابند تا اقتصاد تغییر یابد
همه شئون اجتماعی برای توجیه و تفسیر وضع اقتصادی جامعه می باشد
وقتی زیربنای جامعه در اثر تکامل ابزار تولید و بالا رفتن سطح تولید دگرگون می شود، جبراً روبناها نیز تغییر میابند
موارد ب و ج صحیح است
۲ امام حسین(ع) فرمود: جدّم به من فرموده است که تو درجه ای نزد خدا داری که جز با…………به آن نائل نخواهی شد.
شهادت
جهاد
فداکاری
شجاعت
۳ انتظار فرج و آرزو و امید و دلبستن به آینده چند گونه دارد
دو گونه .گونه ای عبادت و حق پرستی و گونه ای ویرانگروگناه است
چند گونه .گونه عبادت و حق پرستی و تعدآور و نیرو آفرین
چندگونه .گونه ویرانگر و اسارت بخش و فلج کننده
گزینه ب و ج صحیح است
۴ بنا به فرموده ی حضرت علی(ع) در خطبه ی 12نهج البلاغه«ذلت و خواری، مبتلا شدن به شداید و گرفتاری ها، حقارت روحی» را از عواقب چه عملی می داند؟
ترک کردن جهاد از روی بی میلی و بی رغبتی
مأیوس کردن مجاهدان از جهاد و دلسرد کردن آنها
یاری کردن جبهه ی دشمن و خیانت به مجاهدان
قائل شدن انگیزه های خود گرایانه برای جهاد
۵ مطابق «بینش انسانی و فطری»،  انسان در بدو تولد…………..
نه شخصیت بالفعل دارد نه شخصیت باالقوه.
شخصیت بالفعل دارد اما شخصیت بالقوه ندارد.
شخصیت بالفعل ندارد، اما یک سلسله گرایش هادر نهاد او نهفته است.
به طور کلی فاقد هر نوع شخصیتی است.
۶ از دیدگاه شهید مطهری طرفداران منطق دیالکتیک  از کدام  اصل پیروی می کنند که این باعث می شود در نقلها و نسبتها صرفاً متوجه هدف خود باشند؟

هدف وسیله را مباح می کند
حرمت یاس از روح الله

وسیله و هدف مکمل یکدیگرند
همه موارد

۷ کدام نظر درباره ی مرگ، خودکشی را مجاز می داند؟
نظری که روح را زندانی بدن می داند.
نظری که مرگ را عدم و نیستی کامل می داند.
نظری که مرگ را انتقال به جهان دیگر می داند.
موارد الف و ب
۸ در حرکت دینامیکی انسان به سوی کمال، کدام یک از موارد زیر، مفهوم پیدا می کند؟
خود
مسخ
از خود بیگانگی
همه موارد
۹ بر اساس روایتی که شیخ صدوق از امام صادق(ع) نقل می کند، شرط تحقق ظهور کدام است؟
رسیدن هر یک از اشقیا و سعدا به نهایت کار خود.
از بین رفتن سعدا و به منتهای شقاوت رسیدن اشقیا
از بین رفتن اشقیا و به نهایت کار خود رسیدن سعد ا
پایان یافتن بدون نتیجه ی نبرد سعدا و اشقیا
۱۰ هگل و مارکس، از کدام اصل به عنوان یکی از اصول دیالکتیک یاد نکرده اند؟
اصل جهش در طبیعت و انقلاب در تاریخ
اصل تضاد در طبیعت
اصل وابستگی اشیاء به یکدیگر
اصل دائمی بودن حرکت اشیاء و طبیعت
۱۱ لقب سیدالشهداء برای نخستین بار به کدام یک از شهدای اسلام داده شده است؟
امام علی(ع)
حمزه بن ابیطالب
حرّ بن یزید ریاحی
عمار یاسر
۱۲ در کدام یک از آیات زیر، ظهور مهدي موعود، منّتي بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان است.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ
إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
۱۳ همه گزینه ها بجز گزینه ی………. ادعای تسلسل منطقی حلقات تاريخ  را نفی می کند؟
رسیدن چین و روسیه به سوسیالیسم بدون عبور از کاپیتالیسم.
ماندن امريكا و انگلستان در مرحله ی كاپيتاليسم.
عبور برخی از کشورها از فئودالیسم و رسیدن به کاپتالیسم و سوسیالیسم.
عدم تحقق پيش بينيهای ابزارگرایان در مورد انقلاب كارگری در كشورهایی ازقبيل‏ انگلستان و فرانسه.
۱۴ کدام گزینه ، ترتیب صحیح  مراحل سه گانه زیر را نشان می دهد؟
تز- سنتز-آنتی تز
تز-آنتی تز- سنتز
سنتز- تز-آنتی تز
سنتز- آنتی تز-تز
۱۵ شادی کردن در شهادت شهید، از کدام بینش مسیحیّت ناشی می شود؟
جامعه گرایی
فردگرایی
بینش علمی
بینش منطقی و عقلی
۱۶  دو شيوه مختلف توجيه تكامل تاريخ  چیست ؟
 عقلی-ابزاری
فطری-انسانی
دیالکتیکی-انسانی
دیالکتیکی-ابزاری
۱۷ کدام مورد از باورهای بینش دیالکتیکی طبیعت نیست؟
طبیعت حرکت و تکاپوی دائم است.
هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است.
جدال درونی اشیاء پیوسته رو به کاهش است تا به سکون و آرامش برسد
حرکت از تضاد ناشی می شود.
۱۸ نظریه طفره درکدام مکتب است
فئودالیسم
سوسیالیسم
سوسیالیسم تخیلی
فلسفی
۱۹ حالت  ضد ضد از دیدگاه شهید مطهری با چه واژه ای بیان شده است؟
تز
سنتز
آنتی تز
همه موارد
۲۰ راز بقای امام حسین(ع) این است که نهضت او دو بعد……………دارد.
حماسی–عاطفی
عقلی- حماسی
عقلی- عاطفی
عقلی- مذهبی

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
د الف الف الف ج الف الف د الف الف ب ج ج ب ب ج ج د ب ج

 

 

دانلود نمونه سوال کتاب قیام و انقلاب مهدی

آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

این نمونه سوال برگرفته از خود سایت http://www.ltms.medu.ir می باشد

جواب سوالات به رنگ قرمز مشخص شده است که تمامی آنها درست می باشند.

 

سوالات امتحان قیام و انقلاب حضرت مهدی ( عج )

1 قیام هایی نظیر « شعوبیه» و « علویان » بر علیه خلفا، مؤیّد کدام مطلب است؟
نابسامانی ها همواره مولود نارسایی ایدئولوژی و مقررات موجود است
هدف از نابسامانی ها، وضع مقررات جدید است.
علّت برخی از نابسامانی ها، عدم اجرای مقررات موجود است.
هدف از ایجاد نابسامانی ها، تأمین منافع اقتصادی محرومان است.
۲ حضرت علی(ع) در تشریح سوره ی اعراف از کدام فضیلت به عنوان «جامه ی تقوا» یاد می کند؟
شهادتجهاد ایمانایثار
۳ منظور از تقابل کهنه و نو در تفکر ابزاری، تقابل کدام دو گروه است؟
پیران و جوانان
تحصیل کرده ها و بیسوادهاطبقه روشنفکر و تاریک اندیشانقلابیون و محافظه کاران
۴ این اصل که در درون اجزاء هر چیز تضاد وجود دارد، خاص کدام تفکر است؟
متافیزیکیدیالکتیکیانسانی و فطریالف و ج
۵ نظریه طفره درکدام مکتب است
فئودالیسم سوسیالیسمسوسیالیسم تخیلی فلسفی
۶ در آینده، نبردهای انسان، بیشتر چه ماهیّتی پیدا خواهد کرد؟
ایدئو لوژیکیاقتصادیطبقاتیسیاسی
۷ همه ی گزینه ها به جز گزینه ی …………….توصیفی از شهادت است.
آگاهانه و اختیاری است.از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه است
در راه هدفی مقدس استهم شأن زندگی و حیات است.
۸ کدام یک از کشورهای زیر بدون عبور از کاپیتالیسم به سوسیالیسم رسیده اند؟
چین آمریکاانگلیسفرانسه
۹ در آیه ی«إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَابِأَنْفُسِهِمْ» بر روی چه نکته مهمی تأکید شده است؟
نقش انسان و آزادی و اختیار درسرنوشت انسان.زندگی اقوام،مایه ی تنبّه اقوام است.
زندگی اقوام، مدّت و اجل معیّن دارد.قاعده ای ثابت بر سرنوشت اقوام حاکم است.
۱۰ حضرت علی(ع) جهادهایی را که شکل مقاومت و بی اثر کردن حملات را دارند به چه سلاحی تشبیه کرده است؟
زرهسپر کلاه خودشمشیر
۱۱ کدام مورد از باورهای بینش دیالکتیکی طبیعت نیست؟
طبیعت حرکت و تکاپوی دائم است.هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است.
جدال درونی اشیاء پیوسته رو به کاهش است تا به سکون و آرامش برسد
حرکت از تضاد ناشی می شود.
۱۲ تقوای شهیدان، کدام نوع از تقوا است؟
تقوای عامتقوای خاصتقوای خاص الخاصتقوای عام العام
۱۳ طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک، کدام تفکر را غیر دیالکتیکی می دانند؟
متافیزیکی سوسیالیستیاومانیسمایده آلیسم
۱۴ منظور از« آب شیرین» و«آب شور» در این بیت مولوی چیست؟
رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور
تضاد درونی در میان اشیاءخصلت های متضاد عالی و دانی در انسان
غریزه ی دینی و غریزه ی اخلاقی در انسانعوامل فردی و اجتماعی در حرکت جامعه
۱۵ کدام مورد، نظر انیشتن در باره ی آینده ی بشریت است؟
معتقدند که انسان در راه تكامل فكری و اخلاقی و معنوی پيش به می‏رود.
شر و فساد را لازمه لاينفك حيات بشری ، و عاقلانه‏ترين كار را خاتمه دادن به زندگیمی دانند.
شر و فساد را معلول مالكيت فردی ، و تکامل ابزاری را دفع کننده ی آن می دانند.
معتقدند كه بشر در اثر پيشرفت تكنيك و ذخيره كردن وسائل تخريبیدر آستانه ی نابودی قرار دارد..
۱۶ قائل شدن وضعیت دیالکتیکی برای کدام مورد، از هسته های اصلی بینش ابزاری است؟
اندیشهاشیاءطبیعتتاریخ
۱۷ بنا بر فرموده امام علی (ع) در عبارت “و هولباس التقوی “منظور از جامعه تقوی چیست
حج شهادت روزه جهاد
۱۸ سوسیالیست های ایده آلیست ، به کدام اصل سوسیالیستهای مارکسیستی بی توجه هستند؟
تضاد در طبیعتحرکت در اشیا و طبیعت
سیر منطقی تسلسل تاریخیتضاد در درون اشیا
۱۹ دو شیوه ی مختلف که برای توجیه تکامل تاریخ وجود دارد کدامند؟
ابزاری- دیالتیکی ابزاری- انسانیابزاری- متافیزیکیانسانی- متافیزیکی
۲۰ کدام گزینه بیان کننده ی ماهیّت واقعی حرکت تاریخ است؟
سیر تکاملی تاریخ جبری و لایتخلف است.حرکت تاریخی هیچگاه راکد و ساکن نمی شود.
هر جامعه ای لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر است.
تاریخ در مجموع یک سیر تکاملی را طی می کند.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ب د د الف ب ج ب ج د ج ب ب د ب ب د الف ج د ب

 

ادامه مطلب

فروش ویژه مودم سیار دارای وای فای - 3G Modem WIFIمودم سیار دارای وای فای. دیگر در اتومبیل هم اینترنت پر سرعت دارید. تنها کافیست سیم کارت خود را داخل مودم قرار دهید و مودم را در هر جایی که پورت USB دارد مانند ظبط اتومبیل، تلویزیون، کامپیوتر، لپ تاپ یا ... وصل کنید و از اینترنت پر سرعت سیم کارت خود توسط WIFI استفاده کنید. با 6 ماه گارانتی تعویض.

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 145000 تومان

فروش ویژه دوربین مینی نانو - Nano Mini Cameraدوربین مینی نانو کوچک ترین و سبک ترین دوربین دنیا تنها با 14 گرم وزن. با قابلیتهای باور نکردنی و بسیار ... فیلمبرداری، عکاسی، ضبط صدا، فیلمبرداری خودکار (تشخیص حرکت) و وبکم. برای اولین بار در ایران ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 99000 تومان

فروش ویژه پایه عکاسی مونوپادپایه عکاسی مونوپاد، لذت عکاسی در زوایای غیر عادی. با موبایلتان از راه دور عکس سلفی بگیرید. نگه دارنده انواع موبایل و دوربین دیجیتال برای عکاسی یا فیلم برداری ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 36000 تومان

فروش ویژه تی شرت لاغری مردانه (Slim'N Lift)آيا از فرم بد لباس در بدنتان در عذاب هستيد ؟ آیا نمي توانيد کت شلوار و لباس هاي مجلسي بپوشيد ؟ همه مشکلات شما با تي شرت لاغري حل مي شود. يک راه حل آسان و سريع فقط در عرض چند ثانيه ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 35000 تومان

icon برچسب ها:
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: