محل بنر تبلیغاتی شما

بودجه بندی ریاضی سوم ابتدایی 92

جدول زمانبندی کتاب ریاضی پایه سوم (پیشنهادی)

منبع :خانم سرآهنگ

مهر

هفته اول

مرور کلاس دوم

هفته دوم

تصویر عنوانی فصل اول - راهبرد حل مساله (الگویابی)- شمارش چندتا چندتا

هفته سوم

شمارش چندتا چندتا  ماشین ورودی و خروجی  ساعت در بعدازظهر

هفته چهارم

ساعت در بعدازظهر  الگوهای متقارن- مرور فصل اول

آبان

هفته اول

ارزشیابی  تصویر عنوانی فصل دوم  راهبرد حل مساله (الگوسازی)

هفته دوم

معرفی عدد هزار- ارزش مکانی

هفته سوم

ارزش پول- عددهای تقریبی

هفته چهارم

مرور فصل دوم  ارزشیابی- تصویر عنوانی فصل سوم

آذر

هفته اول

راهبرد حل مساله (رسم شکل)- کسر

هفته دوم

کاربرد کسر در اندازه گیری  تساوی کسرها

هفته سوم

مقایسه کسر- مرور فصل سوم  ارزشیابی

هفته چهارم

تصویر عنوانی فصل چهارم- راهبرد حل مساله (روشهای نمادین)  ضرب

دی

هفته اول

ضرب- ضرب عددهای یک رقمی  خاصیت های ضرب

هفته دوم

خاصیت های ضرب- تقسیم  مرور فصل چهارم

هفته سوم

ارزشیابی – تصویر عنوانی فصل پنجم  راهبرد حل مساله (تبدیل مساله به مساله های کوچکتر)

هفته چهارم

راهبرد حل مساله  خط، نیم خط و پاره خط- محیط

بهمن

هفته اول

ارزشیابی نوبت اول  محیط  اندازه سطح

هفته دوم

واحد اندازه گیری سطح  مرور فصل پنجم  تصویر عنوانی فصل ششم

هفته سوم

راهبرد حل مساله (مساله ساده تر )  مقایسه عددها

هفته چهارم

جمع و تفریق  جمع در جدول ارزش مکانی

 

اسفند

اول

تفریق در جدول ارزش مکانی  مرور فصل ششم  ارزشیابی

دوم

تصویر عنوانی فصل هفتم-راهبرد حل مساله (حدس و آزمایش)  جدول داده ها

سوم

جدول داده ها  احتمال- نمودار دایره ای

چهارم

نمودار دایره ای  انتخاب نمودار  مرور فصل هفتم  ارزشیابی

فروردین

اول

تعطیلات نوروز

دوم

تعطیلات نوروز

سوم

مرور فصول گذشته

چهارم

تصویر عنوانی فصل هشتم  راهبرد حل مساله(حذف حالتهای نامطلوب)  –  ضرب در 10   

اردیبهشت

اول

ضرب در 10- ضرب یک رقمی در چند رقمی محاسبه ضرب

دوم

محاسبه ضرب  تقسیم باقی مانده  مرور فصل هشتم

سوم

مرور فصل ها

چهارم

فعالیت های تکمیلی

 

ادامه مطلب

icon برچسب ها: