محل بنر تبلیغاتی شما

جدول ماليات حقوق سال 92

جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران

 

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند (27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

جدول معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۲ بر اساس سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان در سال که از سوی رئیس سازمان مالیاتی ابلاغ گردید، در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

به گزارش  تسنیم، در بخشنامه علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به‌نرخ مقطوع ده درصد (10%) به‌شرح جدول پیوست شماره (1) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (42،000،000) ریال به‌نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به‌نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به‌شرح جدول پیوست (شماره 2) خواهد بود.

ضمناً طبق بند (49) قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ یک‌صد میلیون (100،000،000) ریال در سال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند (27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها: