محل بنر تبلیغاتی شما

دانلود کتاب احیای تفکر اسلامی

نمونه سوالات کتاب احیای تفکر اسلامی

1 – كدام گزينه در مورد «اقبال لاهوري» درست است؟
الف- عامل ا نزواي وي در هند؛ نوع طرز فكر ايشان درمورد اروپا بود.
ب- با علوم جديد مخالف است.
ج- با آنكه اروپا را نديده است اما فضاي فكري اروپا را مي‌شناسد .
د- مسلمين را پرهيز مي دهد كه تحت تاثير تمدن اروپا قرار نگيرند .
2 – كدام گزينه از جمله عقايد اقبال لاهوري است؟
الف- علم اروپا دنباله و امتداد علوم اسلامي است. ب- نبايد بين علم و تمدن اروپايي تفكيك نمود.
ج- با احياء فكر ديني، روند الگوبرداري از مغرب زمين متوقف شده است. د- حتي تمسك به عقل به تنهايي كافي است تا تمدن اروپايي نجات يابد.
– 3اولين عاملي كه موجب سرگرداني بشر در تمدن غربي شده است چيست؟
الف- ساينتيسم ب- پوزيتيويسم ج- ماترياليسم د- انديويدواليسم

ادامه مطلب

icon برچسب ها: