محل بنر تبلیغاتی شما

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان کشور

سامانه فرآیند مدیریت دوره های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور راه اندازی شد فرهنگیان محترم می توانند بامراجعه به سایتhttp://ltms.medu.ir/Login.aspxوواردکردن کدپرسنلی وایمیل خودبه سامانه واردشوندوازامکانات آن استفاده نمایند.


ltms.medu.ir/Login.aspx

سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان, LTMS, کشور, سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


سایت آزمون ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه فرآیند مدیریت دوره های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور

سامانه فرآیند مدیریت دوره های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت) کشور  راه اندازی شد فرهنگیان محترم می توانند بامراجعه به سایتhttp://ltms.medu.ir/Login.aspxوواردکردن کدپرسنلی وایمیل خودبه  سامانه واردشوندوازامکانات آن استفاده نمایند.
ادامه مطلب

icon برچسب ها: